04 November 2023

Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. | Test Pilot

Ajdovščina, Slovenia

Test pilot / Testni pilot (m/ž)
(Job Number: 314086)


Company: Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.

Job Summary

A test pilot, as a member of the test flight department, you will be involved in experimental, developmental and certification test activities as well as mentoring and training of other test pilots.

Job responsibilities

Perform duties of CAT1-2 test pilot for experimental, developmental and certification flight tests
Cooperate with Flight Test Engineers for flight test planning
Preparation of flight test reports
Deeply involved in the assessment of test campaign risk management and implementation of mitigations
Develop or support the development of aircraft flight manuals
Project pilot for Panthera development and type certification flight tests
Leadership within the test pilots’ team
Mentoring and training of other test pilots
Develop existing flight test pilots training syllabus
Collaborate with the engineering to contribute to aircraft design both during design and test phases (especially HMI, ergonomics)

What do we expect from the candidate?

Holder of EASA CPL(A) licence (or higher), Instrument Rating, and capable of obtaining the required level of EASA medical certificate
EASA flight test pilot rating (CAT1-2) is desirable or equivalent experience
5+ years of flight test experience
Experience conducting test on programs pursuing EASA Certification of Part-23 aircraft
Proven experience with aviation risk management and safety awareness within complex organisations
Proven leadership and excellent communication skills
Must have a temperament and the desire to effectively mentor and coach the test team
Flight Instructor and Aerobatic rating are desirable to comply with Slovenian national requirements for experimental test pilots (not required for holders of EASA test pilot rating)
Experience with rotary wing, unmanned aircraft and electric propulsion is a bonus

What do we offer?

Long-term involvement in the company
Flexible working time
Dynamic and interesting teamwork in a young team
Work in a creative and ambitious international company
Access to unique knowledge, information in the field of aviation, department, and professional training resources
Opportunities for personal and professional development

Podjetje: Pipistrel Vertical Solutions d.o.o.

Povzetek delovnega mesta

Kot testni pilot boste kot član oddelka za testno letenje sodelovali pri eksperimentalnih, razvojnih in certifikacijskih testnih dejavnostih ter pri mentorstvu in usposabljanju drugih testnih pilotov.

Delovne obveznosti

Opravljanje nalog testnega pilota CAT1-2 za eksperimentalne, razvojne in certifikacijske teste letenja
Sodelovanje z inženirji za testiranje letenja pri načrtovanju testiranja letenja
Pripravo poročil o preizkusih letenja
Poglobljeno sodelovanje pri ocenjevanju upravljanja tveganj in izvajanju ukrepov za zmanjšanje tveganj
Razvoj ali podpora pri razvoju priročnikov za letenje zrakoplovov
Vodenje v skupini testnih pilotov
Mentorstvo in usposabljanje drugih testnih pilotov
Razvoj obstoječega programa usposabljanja pilotov za preizkusno letenje
Sodelovanje z inženirji in prispevek k zasnovi letala v fazi načrtovanja in testiranja (zlasti HMI, ergonomija)

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

Imetnik licence EASA CPL(A) (ali višje), ratinga za instrumentalno letenje in sposobnost pridobitve zahtevane ravni zdravniškega spričevala EASA
Zaželen rating EASA za testnega pilota (CAT1-2) ali enakovredne izkušnje
Več kot 5 let izkušenj s preizkušanjem letenja
Izkušnje z izvajanjem preskusov v programih za certifikacijo EASA za zrakoplove po Part-2.
Dokazane izkušnje z upravljanjem letalskih tveganj in ozaveščanjem o varnosti v kompleksnih organizacijah
Dokazano vodenje in odlične komunikacijske spretnosti
Temperament in želja po učinkovitem mentorstvu in vodenju testne ekipe (zahtevano)
Zaželena sta ratinga za inštruktorja letenja in akrobatskega letenja, za izpolnitev slovenskih nacionalnih zahtev za poskusne pilote (ne zahtevata se za imetnike ratinga EASA za poskusnega pilota)
Izkušnje z rotacijskimi krili, letali brez posadke in električnim pogonom so bonus

Kaj ponujamo?

Dolgoročno sodelovanje v podjetju
Prilagodljiv delovni čas
Dinamično in zanimivo timsko delo v mladem kolektivu
Delo v kreativnem in ambiciozno naravnanem mednarodnem podjetju
Dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva, stroke ter sredstva za strokovno usposabljanje
Možnost osebnega in strokovnega razvoja

Primary Location Slovenia-Ajdovscina-Ajdovscina

Recruiting Company Pipistrel

Schedule Full-time

Job Level Individual Contributor

Shift First Shift

Job Posting 06/15/2023, 2:54:28 AM

Worksite Onsite

Apply